החיפוש הניב 79 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: אחיסמך, השערוריות, הכאב, והפרסה!!!!!!!!!!!!

{ ARCHIVE_JUMP }
זה כולל גם את הקבוצה הראשונית מיסודו של רוטשילד (השם ירפאהו)?
על ידי תשוש
25 דצמבר 2013, 22:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אחיסמך, השערוריות, הכאב, והפרסה!!!!!!!!!!!!
תגובות: 5
צפיות: 1420

Re: אשכול פרשת שבוע

{ ARCHIVE_JUMP }
שמות הטעמים על 'וימררו את חייהם' - קדמא ואזלא. אומר הגר"א דנרמז בזה דמשום שמיררו את חייהם קדמא ואזלא הגאולה (במקום 400 שנים - 210 שנים). ודפח"ח. [יש להגר"א עוד הרבה וורטים בסגנון זה על הטעמים]. יפה! שכחת להוסיף את מה שנרשם בהערה בספר פנינים משולחן הגר"א ש'קדמא ואזלא' עולה כמניין...
על ידי תשוש
25 דצמבר 2013, 20:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול פרשת שבוע
תגובות: 155
צפיות: 64218

Re: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
מפלסות השלג = תַּחְפּוּרַה ציבורית
על ידי תשוש
18 דצמבר 2013, 01:17
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
המילה 'חול' מכסה את המילה 'דם' - כששניהם עולים בגימ' 44...

מכאן רמז למצוות כיסוי הדם..
על ידי תשוש
18 דצמבר 2013, 00:57
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: נרות חנוכה ריחניים

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:לדעתי השאלה בימינו צריכה להיות רק טאוריטית (דיון תורני בלבד - דרוש וקבל שכר) משום ש
'למה להסתבך עם ספיקות כשיש לך את הידורי המצוה לכתחילה ולמהדרין מתחת לאף?'...


בהיכי תימצי שיש לבנאדם רק נרות ריחניים.... איך זה קרה? קשיא פאר מייעשה
על ידי תשוש
17 דצמבר 2013, 01:16
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נרות חנוכה ריחניים
תגובות: 9
צפיות: 2896

Re: נרות חנוכה ריחניים

{ ARCHIVE_JUMP }
השאלה גם אם שימוש של ריח נחשב לשימוש שהלא שנינו קול מראה וריח אין בהם משום מעילה.

אבל אולי כל זאת לעניין בדיעבד ולא לכתחילה.
על ידי תשוש
17 דצמבר 2013, 01:15
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נרות חנוכה ריחניים
תגובות: 9
צפיות: 2896

נרות חנוכה ריחניים

{ ARCHIVE_JUMP }
בעקבות פרשיית ה"נרות הריחניים" של בכיר במדינת ישראל, התעוררו ציבור הלומדים השרויים עדיין בצילא דמהימנותא
של אווירת חנוכה, לדון האם יש בעיה להדליק נרות חנוכה ריחניים שהלא אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד.
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 21:51
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נרות חנוכה ריחניים
תגובות: 9
צפיות: 2896

Re: ביקורת עלונים: מנו את מעלות כל עלון ועלון וכו'

{ ARCHIVE_JUMP }
שיחת השבוע נחשב למספר 1

אני ממליץ על אוצרות ועלים לתרופה של ברסלב...
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 21:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ביקורת עלונים: מנו את מעלות כל עלון ועלון וכו'
תגובות: 35
צפיות: 11780

Re: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
שכוייח.

ומה מי שפעם חשב כותב כך, מי שהיום חושב עאכו"כ....
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 02:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
ע"פ הנאמר במדרש שכל עוד אחד מהשבטים היה בחיים לא החל השיעבוד, א"כ השיעבוד החל מפטירת לוי שהיה האחרון שנפטר בשנת ב' של"א (ויעויין סדר הדורות)

רמז לכך יש לומר: שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו וגו'
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 02:01
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
לאחר שהתגלה על הכסף מתחת לשולחן שלוקחים מנתחים בכירים באיכילוב....

ברור הדבר שישנו צורך דחוף ב.........ניתוח במערכת ביה"ח (מעל השולחן...)
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 01:40
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
רשום לי ברשימות ישנות כמה דוגמאות, הנה כמה: סימן רי"א - דיני קדימה בברכות רי"א זה ר"ת רבי יהודה אומר, שכך לשון המשנה בברכות לגבי מחלוקת ר' יהודה וחכמים לעניין קדימת שבעת המינים וחביב. ** סימן ר"ב הלכות ברכות מי שלא למד והסתפק איך לברך, לא אומרים לו ספק ברכות להקל, ויאכל לפי מה שי...
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 01:11
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
ויועיל לזיכרון: הלכות תחומין מתחילים בשו"ע או"ח סימן ת"ח.....
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:58
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
תודה, ושירבו זכויותיך כרימון!
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:53
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
האם כשמלחמת לבנון הראשונה נקראה בשם מלחמת של"ג (שלום גליל) מישהו חשב גם על הקשר בין הלובן (לבנון) לשלג?
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:44
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
יל"ע מדוע בליל ר"ה מתפללים 'שירבו זכויותנו כרימון', והלא נאמר שרשעים מלאים מצוות כרימון, א"כ מאי רבותא להתפלל על זה. אולי יש ליישב על פי הנאמר במסכת כלים פרק י"ז שכל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים, דהיינו שכלי שניקב כמוציא רימון - טהור. אם כן רואים שמשתמשים במונח 'רימון' כדי לתאר ...
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
יומא מג. הגמרא מביאה את הפסוק 'ולקח אזוב וטבל במים איש טהור'.

אז'וב ו'טבל ב'מים = ר"ת אזוב.

וי"ל שבזה עצמו מרומז הטבילה של קצה [מילת] האזוב במים...
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:29
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
מסכת יומא דף מב. מבואר לדעת שמואל לעניין שחיטת פרה שכשרה בזר, ומה שנאמר בתורה שאלעזר שחט הפירוש הוא
שזר שוחט ואלעזר רואה.

יש לרמוז שהשם 'אלעזר' = ע'(עין) אל זר
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:23
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

הגיגיי

{ ARCHIVE_JUMP }
אשתדל לרכז באשכול זה הגיגים שונים המפלחים את מוחי, ככל שיתיר החשק, יותיר הזמן, ויניחו המשקעים. וזאת למודעי, באם הרעיונות באושים בעיניהם, יתלו הדבר בי ובהנהגתי, ובאם דברים ראויים ונכבדים המה, ישיתו ליבם אל הנאמר "כי השם יתן חכמה מפיו דעת ותבונה", ואם יאתה התהילה - לו בלבד. ואפשר הדבר שנשמעו...
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:21
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הגיגיי
תגובות: 15
צפיות: 3398

Re: יום בשורה - פורום תורני

{ ARCHIVE_JUMP }
יום בשורה ליהדות החרדית בארץ ובעולם!
על ידי תשוש
16 דצמבר 2013, 00:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: יום בשורה - פורום תורני
תגובות: 11
צפיות: 1582

Re: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
כשיש חולה - בתחילה מצפים לאמבו......... ואחר כך מצפים .........לנס
על ידי תשוש
28 נובמבר 2013, 00:04
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

Re: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
על פי פירסומים שונים, בעקבות סכסוכים עם הנהלת הבד"ץ העדה החרדית,
הסיקריקים הקימו ליין חדש למיץ ענבים תחת השגחה שונה..

על כגון דא ניתן להמליץ, שזה מה שקורה כאשר הוויכוחים מגיעים לשלב ה'מיצוי'...
על ידי תשוש
27 נובמבר 2013, 00:55
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

Re: מחקר: הציבור החילוני משליך אוכל פי שניים מהמגזר הדתי

{ ARCHIVE_JUMP }
הם פשוט זורקים עגבניות ולבנים על חיילים............
על ידי תשוש
25 נובמבר 2013, 20:58
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחקר: הציבור החילוני משליך אוכל פי שניים מהמגזר הדתי
תגובות: 7
צפיות: 1058

Re: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
(תודה שלא קיבלת אותי כפי שחברי מפלגת העבודה קיבלו את שלי)
הסכם ז'נבה עם האיראנים, גרם לישראל לחוש שממש ז'ינבו בהם...
על ידי תשוש
25 נובמבר 2013, 20:06
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......

{ ARCHIVE_JUMP }
היא התקבלה בשריקות בוז'י.......
על ידי תשוש
25 נובמבר 2013, 19:56
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: כששלי יחימוביץ' נכנסה לבית מפלגת העבודה......
תגובות: 11
צפיות: 1885

Re: מחקר: הציבור החילוני משליך אוכל פי שניים מהמגזר הדתי

{ ARCHIVE_JUMP }
אולי באוכל החרדים יותר חוסכים, אבל בפתיחת אשכולות כנראה שהם חוסכים קצת פחות...
על ידי תשוש
25 נובמבר 2013, 19:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מחקר: הציבור החילוני משליך אוכל פי שניים מהמגזר הדתי
תגובות: 7
צפיות: 1058

Re: לילה טוב

{ ARCHIVE_JUMP }
אלו המתגוררים ליד אולמי חתונות יש להם לילה תוף...
על ידי תשוש
12 נובמבר 2013, 00:42
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: לילה טוב
תגובות: 603
צפיות: 218489

Re: ריבית לגמ"ח

{ ARCHIVE_JUMP }
מהיכן לקחת שאיסורו של המלווה בריבית ואיסורו של הלווה בריבית תלויים זה בזה? יש שני איסורים, פעמים ששניהם מתקיימים, ופעמים שרק אחד מהם. וכגון במקרה ששאלת: מי שלווה 100 ומחזיר אחרי חודש 110, הוא לווה ופרע ריבית. יעויין ביו"ד סי' קנ"ט סעי' ב' כמדומה, שמותר להלוות למומר בריבית, וגם אין איסור ל...
על ידי תשוש
12 נובמבר 2013, 00:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ריבית לגמ"ח
תגובות: 9
צפיות: 1338

Re: ריבית לגמ"ח

{ ARCHIVE_JUMP }
מעבר לכך, הנידון שלי איננו כאשר הוא נותן לקופה של הגמ"ח שאז זה תלוי בנידון של צדקה או ריבית על ידי שליח,

אלא שהוא נותן באופן פרטי לכיסו הפרטי של המנהל למשל כדי לשחד, בזה י"ל שאולי זה נחשב לשתי רשויות.

רשות הגמ"ח שמלווה, ורשות המנהל המאמצת שוחד לחיקה הפרטי..
על ידי תשוש
11 נובמבר 2013, 21:48
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ריבית לגמ"ח
תגובות: 9
צפיות: 1338

Re: ריבית לגמ"ח

{ ARCHIVE_JUMP }
מהיכן לקחת שאיסורו של המלווה בריבית ואיסורו של הלווה בריבית תלויים זה בזה? יש שני איסורים, פעמים ששניהם מתקיימים, ופעמים שרק אחד מהם. וכגון במקרה ששאלת: מי שלווה 100 ומחזיר אחרי חודש 110, הוא לווה ופרע ריבית. יעויין ביו"ד סי' קנ"ט סעי' ב' כמדומה, שמותר להלוות למומר בריבית, וגם אין איסור ל...
על ידי תשוש
11 נובמבר 2013, 21:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ריבית לגמ"ח
תגובות: 9
צפיות: 1338

Re: ריבית לגמ"ח

{ ARCHIVE_JUMP }
אולי מנהל הגמ"ח לא עובר, אבל הלווה שילם ריבית, ואסור לו לשלם יותר. אם בכספי צדקה יש איסור ריבית זה ב' דעות בשולחן ערוך, ולמעשה נפסק שיש איסור. (זה משמש לפעמים כסניף בהיתרים נוספים). אם מנהל הגמ"ח לא עובר, הוי אומר שאיננו נחשב מלווה לעניין ריבית, אם כן הכיצד יתכן לתת ריבית כשאין מי שמקבל &...
על ידי תשוש
11 נובמבר 2013, 19:48
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ריבית לגמ"ח
תגובות: 9
צפיות: 1338

ריבית לגמ"ח

{ ARCHIVE_JUMP }
האם החזרת ריבית למנהל הגמ"ח נחשבת כריבית?

כי הרי בדר"כ בעל גמ"ח הוא רק מנהל הגמ"ח ע"י שהוא מקבל פיקדונות ומלווה את זה, ואיננו המלווה ממש.
וא"כ אולי מותר לתת לו ריבית?
על ידי תשוש
11 נובמבר 2013, 19:39
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ריבית לגמ"ח
תגובות: 9
צפיות: 1338

Re: מה קרה לפורום התורני?

{ ARCHIVE_JUMP }
גם אני אמרתי ברצינות ולא בלעג (אך לא ח"ו)
על ידי תשוש
07 נובמבר 2013, 11:40
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קרה לפורום התורני?
תגובות: 28
צפיות: 3908

Re: מה קרה לפורום התורני?

{ ARCHIVE_JUMP }
mmw כתב:תשוש אתה תיהיה המנהל של הפורוםאני עושה הכל לשם שמים, ח"ו לא לשם כבוד שררה וקשרים ומהלכים בשלטון
על ידי תשוש
07 נובמבר 2013, 09:21
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קרה לפורום התורני?
תגובות: 28
צפיות: 3908

Re: מכתב לחברי פורום לדעת מהניקית "יעילות"

{ ARCHIVE_JUMP }
חשוב לפרסם את מכתבה בעיתונים היומיים כמו המכתבים של הגדולים כדי שכולם יוכלו להתחזק בס"ד
על ידי תשוש
07 נובמבר 2013, 09:19
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מכתב לחברי פורום לדעת מהניקית "יעילות"
תגובות: 12
צפיות: 2475

Re: תרומת בנין ביהמ"ד חדש

{ ARCHIVE_JUMP }
אני מכיר הרבה ילדים שישמחו לתרום מקלות של ארטיקים להשלמת הבניין
על ידי תשוש
07 נובמבר 2013, 00:30
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תרומת בנין ביהמ"ד חדש
תגובות: 16
צפיות: 2995

Re: הדף היומי: מדוע שונו הסדרים?

{ ARCHIVE_JUMP }
בעניין של מסכת שקלים הבנתי שזה קשור לכל מיני עניינים שקליים שמוטב שלא להרחיב עליהם את הדיבור
על ידי תשוש
07 נובמבר 2013, 00:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הדף היומי: מדוע שונו הסדרים?
תגובות: 6
צפיות: 1539

Re: פרשת החלפן האבוד: דאגה בקרב המשקיעים

{ ARCHIVE_JUMP }
החלפן הפלחן...........
על ידי תשוש
07 נובמבר 2013, 00:24
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פרשת החלפן האבוד: דאגה בקרב המשקיעים
תגובות: 6
צפיות: 1196

Re: מה קרה לפורום התורני?

{ ARCHIVE_JUMP }
דבורה כתב:תפנו להנהלה...ההנהלה עוקבת בעניין רב, ובאם תהיה התעניינות ציבורית לכך, נחזה בתזוזה כלשהי
על ידי תשוש
06 נובמבר 2013, 23:48
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קרה לפורום התורני?
תגובות: 28
צפיות: 3908

Re: דרמה ליברמן זוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
ממש דרמה..

מה לנו ולאביגדור ליברמן?

אני פשוט מרחם עליו בדבר אחד:

כנראה שחבירו משה ליאון היה אמור להביא לו היום איזו חליפה מנצחים חדשה,
אך בינתיים הכל תקוע במכס...

שמחה וקוץ בה...
על ידי תשוש
06 נובמבר 2013, 12:42
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה ליברמן זוכה
תגובות: 11
צפיות: 2537

Re: מה קרה לפורום התורני?

{ ARCHIVE_JUMP }
פורום תורני צדדי נוסף לא שונה במהותו מיתר הנושאים הצדדיים שנפתחו עבורם פורום..

ולא נראה לי שזה עולה עוד חצי גרוש נוסף או יגרום לפיזור הנפש בין שלל פורומים..

יש כאן למדנים רדומים שפשוט חבל עליהם.. (כמובן שאני לא מדבר על עצמי..)
על ידי תשוש
06 נובמבר 2013, 11:47
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קרה לפורום התורני?
תגובות: 28
צפיות: 3908

Re: מה קרה לפורום התורני?

{ ARCHIVE_JUMP }
מה הבעיה להקדיש לזה פורום?
על ידי תשוש
06 נובמבר 2013, 01:17
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קרה לפורום התורני?
תגובות: 28
צפיות: 3908

Re: מה קרה לפורום התורני?

{ ARCHIVE_JUMP }
תורה זקוקה לאווירה מסביב.

כך נדמה לי..
על ידי תשוש
06 נובמבר 2013, 01:14
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קרה לפורום התורני?
תגובות: 28
צפיות: 3908

מה קרה לפורום התורני?

{ ARCHIVE_JUMP }
נדמה לי אם אני לא טועה שפעם דיברו כאן על איזה פורום תורני שיצטרף לרביעיית הפורומים ב'לדעת'..

מה קרה לזה בסוף?

די מעצבן להשחיל נושא תורני בין הבגדים היוקרתיים של משה ליאון ובין הדיונים המעמיקים על שורשיו המסתעפים של העץ.

אה?
על ידי תשוש
06 נובמבר 2013, 01:09
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה קרה לפורום התורני?
תגובות: 28
צפיות: 3908

Re: מה לברסלב ול"יש עתיד" ?!

{ ARCHIVE_JUMP }
חיים שיש בהם כתב:לפני שתשאל מה לברסלב וליש עתיד, עדיף שתשאל מה ליש עתיד עם העתיד. איזה עתיד יש בדיוק?


הבה נדון אותם לכף זכות שהםרק רצו לעשות פרסומת לאיזה קונטרס חיזוק לזיכוי הרבים..
על ידי תשוש
05 נובמבר 2013, 20:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה לברסלב ול"יש עתיד" ?!
תגובות: 7
צפיות: 1294

בקצב הזה........

{ ARCHIVE_JUMP }
של נפילות אתר בחדרי חרדים, עוד כולם יעברו בסוף ל"לדעת"....
על ידי תשוש
05 נובמבר 2013, 12:02
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: בקצב הזה........
תגובות: 8
צפיות: 1562

Re: תפילת הילדה

{ ARCHIVE_JUMP }
אמנם אין לי את התפילה, אבל חודש טוב מאוד מאוד
על ידי תשוש
05 נובמבר 2013, 12:00
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תפילת הילדה
תגובות: 2
צפיות: 817

Re: עזרה: מתנדבים לשהייה בבתי חולים.

{ ARCHIVE_JUMP }
כדאי לברר על עסקן בשם ברונר המטפל גם בענייני שהיה ליד מיטת חולים, אין לי את מספרו..
על ידי תשוש
01 נובמבר 2013, 00:21
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עזרה: מתנדבים לשהייה בבתי חולים.
תגובות: 8
צפיות: 1648

Re: סקר חשוב

{ ARCHIVE_JUMP }
וחוץ מזה?
על ידי תשוש
31 יולי 2013, 12:33
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: סקר חשוב
תגובות: 19
צפיות: 4808

סקר חשוב

{ ARCHIVE_JUMP }
מה אתם עושים כשמשעמם לכם?
על ידי תשוש
31 יולי 2013, 12:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: סקר חשוב
תגובות: 19
צפיות: 4808

Re: על מה אנו מתאבלים?

{ ARCHIVE_JUMP }
ממש חבל ששמת לב רק למה שחבל.

יש שם המון דברים טובים ויחודיים..

הם מתרגמים את ברסלב לשפה עדכנית.. (הכל יחסית כמובן)
על ידי תשוש
15 יולי 2013, 07:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: על מה אנו מתאבלים?
תגובות: 4
צפיות: 738

Re: שמישהו יסביר לי?

{ ARCHIVE_JUMP }
יש אתר הקונה את עולמו בשעה אחת...
על ידי תשוש
14 יולי 2013, 22:59
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: לדעת בעליה
תגובות: 59
צפיות: 13226

שמישהו יסביר לי?

{ ARCHIVE_JUMP }
מבט קצר אל תחתית העמוד מסגיר רשימה ארוכה של ניקים המשוטטים כאן עתה, שלא לדבר על אורחים רבים.

עם זאת, שום דבר מעניין ומרתק לא ממלא את כאן המסך מלבד עיסוק אובססיבי משהו בזנבות החדשות..

אז מה כולם עושים כאן?

הרי תיבות פרטיות אין...

או שמא פספסתי פינת אטרקציות שמתחבאת לה אי שם?
על ידי תשוש
14 יולי 2013, 22:19
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: לדעת בעליה
תגובות: 59
צפיות: 13226

Re: על מה אנו מתאבלים?

{ ARCHIVE_JUMP }
עלון אוצרות הוא עלון מספר 1 בתחום ברסלב, ואולי באופן כללי, אלמלא עלון שיחת השבוע.. אסור לפספס אותו בשום אופן. מה שכן, הם שייכים ל'אוצרות ברסלב' שיש להם גם קו טלפון לשיעורים, ומשום מה החלמאות או השלימזלניקיות (שקורין שלימזלניק - היו אוהבים רבי נחמן ורבי נתן להתבטא) השתרבבו לשם, כאשר את הדף היומי בליק...
על ידי תשוש
14 יולי 2013, 22:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: על מה אנו מתאבלים?
תגובות: 4
צפיות: 738

Re: סקר "הנופש הגדול"

{ ARCHIVE_JUMP }
אני מעדיף לבלות בנסיעה באוטובוסי אגד עם סל מלא חלות לשבת
על ידי תשוש
11 יולי 2013, 08:55
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: סקר "הנופש הגדול"
תגובות: 8
צפיות: 1219

Re: שם למתפרה

{ ARCHIVE_JUMP }
רגע, אם בין כה וכה עושים שם מכפלות, למה לא לקרוא לזה מערת המכפלה?
על ידי תשוש
11 יולי 2013, 08:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: שם למתפרה
תגובות: 50
צפיות: 11214

Re: מי מתנדב לצלם מנגלים בגן סאקר?

{ ARCHIVE_JUMP }
האמת היא שהייתי מתנדב לנסוע באוטובוס ולצלם.

הבעיה היא שמאז שאגד דורשים תשלום עבור הנסיעה,
אני מעדיף לשמור את מעט הכסף שנותר לי עבור חלה לשבת שלפי המתפרסם גם צריך לשלם כנראה.
על ידי תשוש
10 יולי 2013, 22:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מי מתנדב לצלם מנגלים בגן סאקר?
תגובות: 19
צפיות: 4451

Re: שבוע הבא אני מגיע לישראל!!!

{ ARCHIVE_JUMP }
מה עם לכתוב אות בס"ת? מישו סידר לך?
על ידי תשוש
10 יולי 2013, 22:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***** פיטפוטים - הכל על הכל *****
תגובות: 1703
צפיות: 417967

Re: דעה: חוצפה של אגד

{ ARCHIVE_JUMP }
דבר אחד לא הבנתי בכל הסיפור הזה.

מנין להם שעל חלה במכולת צריך לשלם?

ואני לתומי הייתי בטוח שלא.

ואם הם כ"כ בטוחים בזה, האם אפשר להבין מזה שעל לחם רגיל ביום חול הם מבינים שלא צריך לשלם?

מה בדיוק ההבדל?
על ידי תשוש
10 יולי 2013, 21:50
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דעה: חוצפה של אגד
תגובות: 65
צפיות: 20740

Re: קרית צאנז ירושלים

{ ARCHIVE_JUMP }
באמת המקום הזה חי בניסים..... בלי לשה"ר ולכלוך?

לא פשוט לשרוד ככה באינטרנט
על ידי תשוש
10 יולי 2013, 21:34
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: קרית צאנז ירושלים
תגובות: 2
צפיות: 712

Re: חייל חרדי הותקף במאה שערים במקלות ובביצים בבירה

{ ARCHIVE_JUMP }
אסור לשכוח גם מהעבירה הצדדית של בל תשחית.

לא חבל על הביצים? על הבירה?

כמה ילדים רעבים יכלו ליהנות מחביתה ראויה לשמה?
על ידי תשוש
10 יולי 2013, 09:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חייל חרדי הותקף במאה שערים במקלות ובביצים בבירה
תגובות: 33
צפיות: 9174

Re: חייל חרדי הותקף במאה שערים במקלות ובביצים בבירה

{ ARCHIVE_JUMP }
אני קורא לשני הצדדים לשבת ליד שולחן המשא ומתן עד שיצא עשן לבן, ולהפסיק מיידית את האלימות.

בפרט שנתבשרנו כאן על פתיחת יקב, מה שיעזור לנו בהחלט לסגור 'לחיים'.
על ידי תשוש
10 יולי 2013, 09:01
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חייל חרדי הותקף במאה שערים במקלות ובביצים בבירה
תגובות: 33
צפיות: 9174

Re: ----------------------תרבות תורנית----------------------

{ ARCHIVE_JUMP }
על שאלת לחידודא חייבים לענות לחידודא.

כולם עונים את התשובות על פי פשט, וזה לא הכיוון שהשאלה הלכה עליה..
על ידי תשוש
10 יולי 2013, 00:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ----------------------תרבות תורנית-----------------------
תגובות: 14
צפיות: 3008

Re: אני צריך שם ל'יקב

{ ARCHIVE_JUMP }
אולי מישהו פתח קניון או הקים בית כנסת?
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 23:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אני צריך שם ל'יקב
תגובות: 19
צפיות: 3205

Re: ----------------------תרבות תורנית----------------------

{ ARCHIVE_JUMP }
שאלה שאני מתחבט בה כבר כמה שנים: מדוע אומרים במוצ"ש קודם ת"ב "ויהי נועם וגו'", הרי כאשר המשיח יבוא יהפוך יום זה ליו"ט ("מועד") שיהא אסור בעשיית מלאכה כמשתמע מל' מועד. לכאורה באמירת ויהי נועם אנו מכריזים ח"ו שמן הסתם לא יבוא משיח בשבוע הקרוב, והרי אנו מצווים ל...
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 16:38
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ----------------------תרבות תורנית-----------------------
תגובות: 14
צפיות: 3008

Re: שבוע הבא אני מגיע לישראל!!!

{ ARCHIVE_JUMP }
אני מאוד מקווה שלא יסגרו את רחבת הכותל לכבוד האורח החשוב..

בכ"ז..
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 16:34
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***** פיטפוטים - הכל על הכל *****
תגובות: 1703
צפיות: 417967

Re: תודה - האם זה כל כך קשה?

{ ARCHIVE_JUMP }
זה ביטוי מדוייק.

לא כל כך אחד מגיע כדי לדרוש דרשות.

לגלוש באינטרנט בכלל זה גם סוג של עצלות, לא רוצים לעבוד וללמוד.
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 09:58
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תודה - האם זה כל כך קשה?
תגובות: 73
צפיות: 19173

Re: תודה - האם זה כל כך קשה?

{ ARCHIVE_JUMP }
אולי שיפעילו באתר מגבלה טכנית שמי שלא שלח תודה לא יוכל לקבל תודה עד שהיחס לא יהיה שווה בשווה
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 09:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תודה - האם זה כל כך קשה?
תגובות: 73
צפיות: 19173

Re: תודה - האם זה כל כך קשה?

{ ARCHIVE_JUMP }
תשוש כתב:אם כפתור ה"שלח תודה" היה למטה, קרוב לאיזור הודעת התגובה, מסתבר שהיו יותר שלוחצים..

עצלות זה גם משהו בחיים.


חוץ מזה, ברגע שאפשר לראות את ההודעה דרך הטול טיפ אז בטח יתעצלו להיכנס לאשכול רק בשביל התודה
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 08:47
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תודה - האם זה כל כך קשה?
תגובות: 73
צפיות: 19173

Re: שבוע הבא אני מגיע לישראל!!!

{ ARCHIVE_JUMP }
אנחנו אחוזי התרגשות
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 08:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***** פיטפוטים - הכל על הכל *****
תגובות: 1703
צפיות: 417967

Re: *********אשכול הבדיחות *********

{ ARCHIVE_JUMP }
צ'אלמער אחד ל"ע התקלקל ויצא לתרבות רעה.

לפרנסתו החליט לפתוח מסעדה לשקצים ורמשים כגון סרטן ושאר פירות ים ל"ע

הצ'אלמר הזמין ותלה שלט ענק:

מסעדת ה'יענע מחלה' ועוד
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 08:32
 
פורום: תורה ודעת
נושא: *********אשכול הבדיחות *********
תגובות: 5834
צפיות: 7516579

Re: תודה - האם זה כל כך קשה?

{ ARCHIVE_JUMP }
שיהיה לחצן תודה ולחצן 'לא תודה' כמו ווי הפוך..
על ידי תשוש
09 יולי 2013, 00:16
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תודה - האם זה כל כך קשה?
תגובות: 73
צפיות: 19173

Re: תרבות תורנית - הביעו את דעתכם

{ ARCHIVE_JUMP }
גם אני ממליץ על אופציית פתיחת פורום על ידי כל המעוניין לפתוח, עם אי אלו כללים מגבילים מתבקשים.

זה יתמרץ ניקים להוציא מעצמם יותר
על ידי תשוש
08 יולי 2013, 23:52
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תרבות תורנית - הביעו את דעתכם
תגובות: 44
צפיות: 12537

Re: התמונה של ראה"מ כותב בס"ת

{ ARCHIVE_JUMP }
אכן כן
על ידי תשוש
08 יולי 2013, 22:49
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: התמונה של ראה"מ כותב בס"ת
תגובות: 6
צפיות: 1009

Re: התמונה של ראה"מ כותב בס"ת

{ ARCHIVE_JUMP }
פחות חשוב לראש הממשלה לכתוב אות.

יותר חשוב לו שזה יהיה "לעיני כל ישראל"
על ידי תשוש
08 יולי 2013, 22:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: התמונה של ראה"מ כותב בס"ת
תגובות: 6
צפיות: 1009

Re: תודה - האם זה כל כך קשה?

{ ARCHIVE_JUMP }
אם כפתור ה"שלח תודה" היה למטה, קרוב לאיזור הודעת התגובה, מסתבר שהיו יותר שלוחצים..

עצלות זה גם משהו בחיים.
על ידי תשוש
08 יולי 2013, 22:26
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תודה - האם זה כל כך קשה?
תגובות: 73
צפיות: 19173

Re: "יריד הספרים" של המבשר - רשמים, תמונות ודיווחים

{ ARCHIVE_JUMP }
עם מה הולכים להפתיע אותנו שם מלבד הגרלות שווא?
על ידי תשוש
03 יולי 2013, 19:16
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: "יריד הספרים" של המבשר - רשמים, תמונות ודיווחים
תגובות: 7
צפיות: 1795

Re: שם למתפרה

{ ARCHIVE_JUMP }
תפרח
על ידי תשוש
03 יולי 2013, 19:08
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: שם למתפרה
תגובות: 50
צפיות: 11214

חזור לחיפוש מתקדם

cron